Thẻ : cung Diên Thọ

CUNG DIÊN THỌ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH BÊN TRONG

Cung Diên Thọ, một biệt cung nằm ở phía Tây trong Hoàng Thành, cung được xây dựng rất sớm, vào đầu thời Nguyễn năm 1804, điều đó cho...

Xem thêm

CUNG DIÊN THỌ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH BÊN TRONG

Cung Diên Thọ, một biệt cung nằm ở phía Tây trong Hoàng Thành, cung được xây dựng rất sớm, vào đầu thời Nguyễn năm 1804, điều đó cho...

Xem thêm