Thẻ : Cửu Đỉnh Huế

Cửu Đỉnh triều Nguyễn - Bảo vật thể hiện chủ quyền...

Cửu Đỉnh (là 9 chiếc đỉnh bằng đồng), do vua Minh Mạng cho đúc từ năm 1835 - 1837. Chín đỉnh đồng này có kích thước rất lớn, cao trung...

Xem thêm