Thẻ : đàn xã tắc Huế

Đàn Xã Tắc - Nơi triều Nguyễn làm lễ tế thần Đất và...

Được xây dựng vào năm 1806 dưới thời vua Gia Long, đàn Xã Tắc đã được triều đình nhà Nguyễn dùng để cúng tế thần Xã (tức là thấn Đất)...

Xem thêm