Thẻ : lệ thiên anh

LĂNG MỘ LỆ THIÊN ANH HOÀNG HẬU (KHIÊM THỌ LĂNG)

Lăng Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu nằm trong khuôn viên của lăng vua Tự Đức. Lệ Thiên Anh Hoàng hậu tên là Vũ Thị Duyên, bà sinh vào ngày...

Xem thêm