Thẻ : Thái Bình Lâu

NHẬT THÀNH LÂU và THÁI BÌNH LÂU

Nhật Bình Lâu được xây dựng vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, là Phật điện của nhà vua trong Tử Cấm Thành. Thái Bình Lâu được...

Xem thêm

NHẬT THÀNH LÂU và THÁI BÌNH LÂU

Nhật Bình Lâu được xây dựng vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, là Phật điện của nhà vua trong Tử Cấm Thành. Thái Bình Lâu được...

Xem thêm