Thẻ : Thể Tổ Miếu

HƯNG MIẾU (HƯNG TỔ MIẾU) và THẾ MIẾU (THẾ TỔ MIẾU)

Hưng Miếu là nơi thờ chúa Nguyễn Phúc Luân, thân sinh của vua Gia Long. Thế Tổ Miếu được xây dựng từ năm 1821 - 1823, dưới thời vua...

Xem thêm