Thẻ : trường lang

TRƯỜNG LANG - Hệ thống hành lang đặc sắc kết nối các...

Kiến trúc “Lang” dưới triều Nguyễn có cấu trúc định dạng khá phong phú, mặc dù vẫn giữ nguyên chức năng nguyên thủy là nối kết giữa...

Xem thêm