Tam cung Lục viện của triều đình nhà Nguyễn

Tam cung: Là tên gọi của 03 cung: Cung Khôn Thái: nơi ở của Hoàng...

Điện Kiến Trung – Nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn

Điện Kiến Trung (tên chữ là Kiến Trung Lâu) là cung điện được xây dựng...

Nhật Thành Lâu và Thái Bình Lâu

Nhật Bình Lâu được xây dựng vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, là...

Nhã nhạc Cung đình Huế

Nhã nhạc là một thuật ngữ liên quan đến âm nhạc cung đình (gồm Đại...

Chiếc kiệu của Hoàng thái hậu Từ Cung

Hoàng thái hậu Từ Cung là mẹ của vua Bảo Đại, là vị Hoàng thái...

Lịch sử dòng họ Nguyễn và chín đời chúa Nguyễn

Dòng họ Nguyễn có nguồn gốc từ đâu? Chín đời chúa Nguyễn bao gồm những...

Lịch sử 13 vị vua triều đại nhà Nguyễn

Lịch sử 13 vị vua triều đại nhà Nguyễn đánh dấu nhiều thăng trầm của...

Giới thiệu lịch sử các lăng vua Nguyễn

Tập trung về phía Tây Nam của Kinh Thành Huế, các vị vua đã lựa...